Actas

Trala celebración do congreso quen o desexe, asistise ou non, poderá  enviar comunicacións que recollan reflexións sobre o debatido no mesmo.

Se prefire presentalas como documento de texto (.doc, .docx, .odt) terán unha extensión máxima de 8 páxinas a 1,5 de espazo interlineal, en corpo 12 de Times New Roman.

Remitir a comunicacion.congresogmam@gmail.com

Acompañarase de datos de contacto e un resumo de 230 palabras.

Da mesma forma aceptaranse video-comunicacións dunha duración máxima de 5 min. en formato .avi ou .mp4, en alta resolución.

Pode compartirse a través de www.wetransfer.com, Dropbox ou GoogleDrive coa conta comunicacion.congresogmam@gmail.com  ou ben enviar o link de youtube ou vimeo, onde estea publicado.